Capitol House là chủ đầu tư của dự án của Nhà cao tầng hoạch đinh ra kế hoạch nguồn gốc ổn định, sau này kế hoạch. nhằm mục tiêu nà nhà đầu tư mong lấy mở cửa